รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัย

Spread the love

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS
รับประมวลผลทางสถิติ SPSS รับวิจัยตลาด
ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน
รับ ปรึกษา วิจัย รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าอิสระ

– วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,Is, วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์ , ค้นคว้าอิสระ

– งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน

– หาข้อมูลภาษาไทยตามฉบับมืออาชีพ

– งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา

– Assignment หรือ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ

– วิทยานิพนธ์,สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย

รับวิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS

– วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)

– ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regresstion หรืออื่นๆ

– ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)

– โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ

– Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน

รับวิจัยตลาดMarketing Research

– รับสำรวจตลาด

– รับสำรวจความต้องการของลูกค้า

– รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

รับปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน

– รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน

– รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน

– รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน

– รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน

– รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล

– รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน

– รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

– รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย

*** เลือก ทีมงานที่มีคุณภาพ เท่ากับ สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง***

*** รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ราคาถูก งานด่วนหรือด่วนมาก บริการ 24 ชั่วโมง **

ติดต่อ สอบถาม

Tel : 092 361 1850

Line ID : thesisaathai

Email : thesisaathai@gmail.com


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply