หลักสูตร “การทดสอบระบบเส้นใยแก้วนำแสงด้วย OTDR” รุ่นที่ 9

Spread the love

หัวข้อการฝีกอบรม
– พารามิเตอร์ที่สำคัญของเครื่องมือวัด OTDR
– การวัดค่าการสูญเสียในกรณี non-reflective event
– การวัดค่าการสูญเสียในกรณี reflective event
– การตีความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR
– การวิเคราะห์ผลจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR
– ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างพัลส์ (pulse width) กับค่า Dynamic range และค่า Event Dead zone
– การวัด Link Characteristic ด้วยเครื่องมือวัด OTDR ในระบบ Fiber To The Home (FTTH)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้นใยนำแสง, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

รูปแบบการอบรม
บรรยาย+ปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร
01/01/2563 – 08/01/2563

วันที่อบรม
22/01/2563

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ค่าใช้จ่าย
3,900.00 บาท

โปรโมชั่น
1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply