4 ประการ เพื่อให้คนที่จัดฟันอยู่หรือกำลังจะจัดฟันพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Spread the love

4 ประการ เพื่อให้คนที่จัดฟันอยู่หรือกำลังจะจัดฟัน

  • รักษาความ สะอาดช่องปากให้ดีที่สุด โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร
  • ร่วมมือกับทันตแพทย์ในการใส่เครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดที่อยู่นอกช่องปากหรือชนิดอื่นๆอย่างเคร่งครัด
  • พบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
  • หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด 
    • อาหารที่มีลักษณะแข็ง เนื่องจากอาหารที่แข็งจะไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันได้ ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่ ถั่ว การเคี้ยวน้ำแข็ง การแทะหรือรับประทานกระดูก ผลไม้ชิ้นใหญ่ๆ การเคี้ยวลูกอม 
    • อาหาร ที่มีลักษณะเหนียว เนื่องจากอาหารประเภทนี้ก็สามารถไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังยึดติดกับตัวฟันได้ง่ายและทำความสะอาดได้ยาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุได้ง่าย ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่ ผลไม้กวน หมากฝรั่ง ลูกอมบางประเภทที่มีลักษณะเหนียว

Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply