MUT Training Center หลักสูตร “ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement” รุ่นที่ 6

Spread the love

MUT Training Center หลักสูตร “ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement” รุ่นที่ 6

หัวข้อการฝีกอบรม
1.  ทฤษฎี ความหมายและบทบาทความสำคัญของภาวะผู้นำ
2. คุณลักษณะของการมีภาวะผู้นำ,
3. ภาวะผู้นำกับจิตวิทยาการบริหารงาน
4. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมทีมในฐานะเป็นผู้นำทีม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2562 – 21/11/2562

 

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 03/12/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย
3,500.00 บาท

โปรโมชั่น
1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ติดต่อสมัครและสอบถาม
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( MUT Training Center ) โทร.02-988-3655 ต่อ 2360-1, 092-2464638 E-mail: training@mut.ac.th, training.mut@gmail.com
Website : www.training.mut.ac.th


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply