MUT Training Center หลักสูตร “ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC “รุ่นที่ 27

Spread the love

หัวข้อการฝีกอบรม

 • ความหมาย ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของระบบ SCADA  
 • ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของระบบ SCADA  
 • ระบบเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในระบบ SCADA 
 • แนะนําระบบ SCADA WinCC 
 • โครงสร้างโปรแกรม WinCC 
 • การเขียนรูปกระบวนการโดย Graphic designer 
 • การสร้างภาพ Object Dynamic 
 • การใช้งาน Global Scripts Editor 
 • การกําหนดสิทธิการใช้งาน 
 • การเก็บค่า Tagname ลงหน่วยความจํา 
 • การทําระบบเตือนด้วย Alarm Logging Editor 
 • การสร้างกราฟ Trending ด้วย Taglogging Editor 
 • การทารายงานด้วย Reports Designer 
 • การติดต่อสื่อสารกับหน่วยอินพุต/เอาท์พุต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

 

วันที่รับสมัคร

01/01/2563 – 10/02/2563

 

ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/02/2563 – 26/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท

 

โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply