NQA ให้บริการปรึกษา วางระบบ ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO

Spread the love

NQA ให้บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO9001 ISO14001 ,ISO45001 เป็นต้น ภายใต้การรับรอง ของ UKAS ด้วยราคาที่ยุติธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรในประเทศได้รับมาตรฐานสากล อย่างภาคภูมิใจ ประหยัดต้นทุน
นอกจากนั้น NQA ยังให้บริการฝึกอบรมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานสากลไปปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารงานประจำวันได้อย่างสอดคล้องตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ มีคอร์สฝึกอบรม In-House Training และ Public Training (ฟรีตำรา พร้อม ประกาศนียบัตร)
ถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.อาท 0818567704 , 029276224
Line ID : nqa0818467704
https://nqatnthailand.makewebeasy.com/#customize-20


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply