ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 14 ธ.ค.63

Spread the love

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 14 ธ.ค.63

หลักการเหตุผล

การบริหารการจัดการยุค 4.0 นั้น ผู้บริหารทุกระดับ จะเก่งทางด้านทักษะที่ตนเองมีความชำนาญอย่างเดียวไม่ได้ ด้วยเหตุผล คือ มีความรู้ มีความสามารถ สมรรถนะสูงจริง แต่ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ทั้งนี้เพราะการทำงานไม่สามารถทำด้วยคนๆ เดียวได้

ในการบริหารการจัดการในทุกๆ องค์กร ผู้บริหารทุกระดับบังคับบัญชา จำเป็นต้องบริหารงานได้ และสามารถบริหารบุคลากรได้ดีด้วย โดยสามารถประสานงานการสื่อสาร ทำงานร่วมกันได้กับ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทั้งที่อยู่ในสายงานเดียวกัน และผู้บริหารในระดับข้ามสายงาน และบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานได้บรรลุผลสำเร็จ โดยสอดคล้องกับข้อความว่า “การบริหารได้ทั้งงานได้ทั้งใจ และ งานได้ผล คนสำราญ”

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละบุคคลว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร เพื่อใช้ในการสื่อสารประสานงาน
 2. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการฟัง และการฟังเชิงลึก เพื่อประโยคทางด้านการสื่อสารประสานงาน
 3. เพื่อให้เข้าใจประเด็นของการตั้งคำถาม เพื่อให้เข้าใจประเด็นของคู่สนทนา เพื่อประโยคในด้านการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้เข้าใจในแนวความคิดเชิงระบบแบบบูรณการ เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
 6. เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดทางด้านการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 7. เพื่อให้ลดประเด็นความขัดแย้งในงานได้

 

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mindset) ในการทำงานร่วมกัน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ทางด้านกรอบความคิด 10 ประการ ที่เป็น Growth Mindset อันนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

 1. อ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ในความเข้าใจของตัวบุคคล โดยการอ่านบุคลิกภาพ พื้นฐาน ผ่าน DISC Model หรือ ผู้นำสี่ทิศ เพื่อให้สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ทางด้านการประสานงานการสื่อสาร

โดยศึกษาเชิงลึก คนแต่ละ TYPE พร้อม Role Play ให้เกิดความเข้าใจ

 • Type D มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type I  มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type S มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • Type C มีคุณลักษณะ ทัศนคติ ความเชื่อ ความชอบ และการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างไร
 • และเสริม คนในลักษณะ ที่เป็น บุคลิกสัตว์สี่ทิศ คือ หมี กะทิง อินทรี และ หนู
 1. การฟังพื้นฐาน และการฟังเชิงลึก สำคัญอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการฟังให้เป็นอย่างแท้จริง เข้าถึง Inner voice เสียงภายในของคู่สนทนา ว่าเจตนาความรู้สึกของคู่สนทนาต้องการอะไร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 1. การตั้งคำถามเป็น คือ อะไร

Work shop & Group Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการตั้งคำถามเป็น การตั้งคำถามเชิงการสร้างสรรค์ จะสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก จะได้แนวความคิด เข้าใจในบริบทของคู่สนทนาอย่างดี อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. CFR มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เห็นความสำคัญของ Communication (C), Feedback (F) , Recognition (R)  ว่ามีความสำคัญต่อการบริหารทีมงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้

 1. เทคนิคการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสไตล์ 0 และต่อบุคลากรทุก Generation

Work shop & Group Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญทางด้าน

 • การโค้ชชิ่ง
 • การเป็น Facilatator
 • การนำการประชุมโดยแนวทาง สนทนาปลูกปัญญา (Dialogue) เพื่อใช้การสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหา

ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบุคลากรทุก Generation สามารถส่งผลกระทบต่องานเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ

 

แนวทางในการดำเนินการอบรม 

         40% บรรยาย  60% Work shop & Group Coaching  โดยบนพื้นฐานของแนวความคิด

         จิตวิทยายเชิงบวก (Positive Psychology) และ Appreciative Inquiry

ผู้เข้าอบรม                 หัวหน้างาน และ ผู้บริหารระดับต้นเป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        20 คน  เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมฤทธิ์ผลเต็มที่

ระยะเวลาการอบรม      1 วัน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้โดยผู้เข้าอบรมเองโดยผ่านกระบวนการ Work

                              shop & Group Coaching

วิทยากร                  อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ณ.โรงเเรมเเกรดน์สุขุมวิท ซอย 6 ติด BTS

ราคา 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


Spread the love