หลักสูตร…กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 25 ก.พ. 63)

Spread the love

กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่
(Modern Leadership Development)

 

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

25 กุมภาพันธ์ 2563

09.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคสมัยใหม่ เช่นนี้  “ภาวะผู้นำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคนในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในตัวหัวหน้างาน ที่ส่วนใหญ่มักจะยังขาดทักษะจำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง  การสื่อสารให้ทรงพลัง การสั่งงานหมอบหมายงาน การบริหารคนให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้น

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่จำเป็นต้องมี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด ให้ทรงพลัง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนให้ได้งานด้วย 4 เครื่องมือการบริหารงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 ภาวะผู้นำกับคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องมี !!!

 1. บทบาทหน้าที่จำเป็นของผู้นำสมัยใหม่
 2. คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้นำสมัยใหม่ต้องมี !!!
 3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
 4. เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ
 • ฝึกนำ
 • ฝึกคิด
 • ฝึกทำ

Module 2 ภาวะผู้นำกับการสื่อสารในงาน

 1. กระบวนการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างผลสำเร็จงาน
 • ถูกคน
 • ถูกเวลา
 • ครบถ้วน
 • ทบทวน
 1. เสริมทักษะการฟังเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง
 • ฟังอย่างมีสติ
 • ฟังให้เข้าใจ
 • ฟังให้สมบูรณ์
 • ฟังแล้วคิดและวิเคราะห์
 • ฟังแล้วต้องสรุปได้
 1. เสริมทักษะการพูดเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้ทรงพลัง
 • พูดอย่างเข้าใจถึงแก่น
 • พูดอย่างทรงพลัง
 • พูดอย่างมีเหตุ มีผล
 • พูดแล้วสร้างสัมพันธ์
 1. กิจกรรม Workshop เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง

Module 3 ภาวะผู้นำกับ 4 เครื่องมือในการบริหารคนให้ได้งาน

 1. การใช้ 4 เครื่องใช้การบริหารคนให้ได้งาน
 • การสั่งงาน หมอบหมายงาน
 • การสอนงาน
 • การติดตามงาน
 • การประเมินผลงาน
 1. กิจกรรม Role Play ฝึกปฏิบัติการบริหารงานด้วย 4 เครื่องมือ

Module 4 ภาวะผู้นำกับการบริหารคน

 1. การสร้างความสุขในการทำงาน
 2. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 3. การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
 4. ถาม – ตอบ

ราคาอบรม 4,500.-บาท/ท่าน (ก่อนVatก่อนหัก)
**โปรพิเศษ เมื่อสมัคร 3 ท่าน รับส่วนลด 1,500.-บาท
**พิเศษกว่า เมื่อสมัคร 5 ท่าน รับส่วนลด 3,000.-บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 


Spread the love
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply