เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

Spread the love

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กติกา  โบราณินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.30 น.  โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบGHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5
 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs
 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น
 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ
 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค
 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล
 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5
 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4
 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5
 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม
 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)
 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

 

วิทยากร  อาจารย์กติกา  โบราณินทร์

 

วัน เวลาและสถานที่ :  

จำนวน 1 วัน ตามวัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

 

กลุ่มเป้าหมาย :  

บุคลากรตามที่บริษัทกำหนด จานวนไม่เกิน 15 คนต่อรุ่น

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661


Spread the love