Maintenance Engineer (ประจำโรงงาน)

Spread the love

Maintenance Engineer (ประจำโรงงาน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ควบคุม ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านงานซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคนิควิศวกรรม

2.วิเคราะห์และสรุปผล Down time ประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
3.วางแผนงานการซ่อมบำรุงรักษา การทำ Preventive Maintenance ของเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงสุด/กำหนดแผนการซ่อมบำรุง
4.ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องจักรให้เพียงพอต่อการใช้งาน
5.เตรียมแผนการสำรอง Spare parts- จัดหาเครื่องจักร เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
6.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
– การศึกษา:ปริญญาตรีขึ้นไป ‘วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน

– มีประสบการณ์ด้าน PM เครื่องจักรภายในโรงงาน

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office/Program PLC

– มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

เกี่ยวกับบริษัท

“มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

         บริษัทฯมีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อที่จะทำให้พฤกษาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร “พฤกษาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าเพื่อให้ทุกครอบครัวได้สำผัสกับความสุขและความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”

          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานที่ท้าทายและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับพฤกษา”

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 1177 Pearl Bangkok Building 23th Floor, Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2080-1739
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career

Spread the love