Research And Development Officer Research And Development Officer

Spread the love

Research And Development Officer

Research And Development Officer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดำเนินการตามแผนงานการตลาดของแบรนด์ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแบรนด์

• พัฒนาผลิตภัทฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของบริษัท
• ปรัปปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
• ศึกษา ทดสอบ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาและเปรียบเทียบ วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มี
– คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าเดิมหรือเป็นไปตามที่บริษัทต้องการ
• อบรมพนักงานเกี่ยวกับสินค้าใหม่ เพื่อควบคุมการผลิตและการเก็บรักาให้ได้มาตราฐาน
• ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการ(Operations) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในร้านและกำหนดเป้าหมายของโปรโมชั่นให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
• การสำรวจ สภาพตลาด คู่แข่ง แนวโน้ม ลุกค้าเพื่อการพัฒนาแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน
(competitive advantage) ทำให้สามารถแข่งจันกับตลาดได้ตลอดเวลา
• รับผิดชอบการลงข้อมูลสินค้าใหม่ผ่านระบบ POS
• รับผิดชอบการลงข้อมูลระบบ SAP สำหรับสินค้าใหม่
คุณสมบัติ
• เพศ หญิง

• อายุ 27 ปี ขึ้นไป
• จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
• ประสบการณ์ 3- 5 ปี ด้านพัฒนาสินค้า ทางด้านธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
  • Life insurance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • ลาวันเกิด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 86 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ

ชื่อผู้ติดต่อ : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4396,02-242-4300
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/

Spread the love