Entries by

MUT Training Center หลักสูตร “การออกแบบและการทดสอบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง “รุ่นที่ 15

หัวข้อการฝีกอบรม ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสงเบื้องต้น  การสูญเสียสัญญาณในเส้นใยนำแสง (Fiber Loss)  การเกิดดิสเพอร์ชั่น (Dispersion) ในเส้นใยนำแสง การออกแบบระบบเชื่อมต่อเส้นใยนำแสงโดยพิจารณาในส่วนของ Power Budget Consideration และ Dispersion Limited Design  เครื่องมือทดสอบทางแสงเบื้องต้น  หลักการ มาตรฐานการทดสอบค่ากำลังงานและค่าการสูญเสียสัญญาณในเส้นใยนำแสง  หลักการ มาตรฐานการทดสอบค่าดิสเพอร์ชั่นในเส้นใยนำแสง  การทดสอบระบบเส้นใยนำแสงด้วย Optical Spectrum Analyzer (OSA)  หลักการ มาตรฐานการทดสอบระบบเส้นใยนำแสงด้วย OTDR คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเส้นใยนำแสง มีความสนใจเทคโนโลยีของการสื่อสารโทรคมนาคม รูปแบบการอบรม บรรยาย+ปฎิบัติ   วันที่รับสมัคร 01/01/2563 – 13/02/2563   ข้อมูลวันที่อบรม ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ 1. 27/02/2563 – 28/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 […]

MUT Training Center หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity)”รุ่นที่ 5

หัวข้อการฝีกอบรม 1. ความหมายของความขัดแย้ง ประเภทและสาเหตุของความขัดแย้ง2. ลักษณะของความขัดแย้ง3. ผลดี-ผลเสียของความขัดแย้ง4. กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง5. แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์6. คุณลักษณะของนักไกล่เกลี่ยที่ดี7. ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง8. ความท้าทายของผู้นำในการจัดการความขัดแย้งอย่างสมดุล   แบบการอบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop) วันที่รับสมัคร 01/01/2563 – 11/02/2563   ข้อมูลวันที่อบรม ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ 1. 25/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม. ค่าใช้จ่าย 3,700.00 บาท   โปรโมชั่น 1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

MUT Training Center หลักสูตร “ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC “รุ่นที่ 27

หัวข้อการฝีกอบรม ความหมาย ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของระบบ SCADA   ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของระบบ SCADA   ระบบเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในระบบ SCADA  แนะนําระบบ SCADA WinCC  โครงสร้างโปรแกรม WinCC  การเขียนรูปกระบวนการโดย Graphic designer  การสร้างภาพ Object Dynamic  การใช้งาน Global Scripts Editor  การกําหนดสิทธิการใช้งาน  การเก็บค่า Tagname ลงหน่วยความจํา  การทําระบบเตือนด้วย Alarm Logging Editor  การสร้างกราฟ Trending ด้วย Taglogging Editor  การทารายงานด้วย Reports Designer  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยอินพุต/เอาท์พุต คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม รูปแบบการอบรม บรรยาย+ปฎิบัติ   วันที่รับสมัคร 01/01/2563 – 10/02/2563   ข้อมูลวันที่อบรม ลำดับ […]

MUT Training Center หลักสูตร “พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ (PID Tuning)” รุ่นที่ 23

หัวข้อการฝีกอบรม การอธิบายพฤติกรรมของระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร ์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบเชงเสิ ้นและข้อดีที่เหนือกว่าการควบคุมแบบปิด/เปิด  ความรู้เบื้องต้นของตัวควบคุมแบบ PID  ฝึกทักษะการปรับแต่งตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานทางระบบควบคุมพอสมควร มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น มีความสนใจในเรื่องการออกแบบระบบควบคุม รูปแบบการอบรม บรรยาย+ปฎิบัติ   วันที่รับสมัคร 01/01/2563 – 10/02/2563   ข้อมูลวันที่อบรม ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ 1. 24/02/2563 – 25/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม. ค่าใช้จ่าย 5,500.00 บาท   โปรโมชั่น 1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี […]

MUT Training Center หลักสูตร “ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) ” รุ่นที่ 7

หัวข้อการฝีกอบรม -ปรับทัศนคติเรื่องเวลาของคุณ -การกำหนดเป้าหมาย 24 ชม ของคุณซะ-อะไรคือหัวใจของการทำงานของคุณ -จัดลำดับความสำคัญ คือ กุญแจออกจากความยุ่งเหยิง -สร้างสมดุล ตารางเวลาชีวิต กับ ตารางเวลางาน  -Tools เพื่อบริหารเวลา ขั้นเทพ  -การปรับปรุงการใช้เวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน – Change yourself, NOW คุณสมบัติผู้เข้าอบรม1. ผู้บริหารองค์กร/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน 2. พนักงานทุกระดับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือผู้ที่สนใจ รูปแบบการอบรม ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)   วันที่รับสมัคร 01/01/2563 – 07/02/2563   ข้อมูลวันที่อบรม ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ 1. 21/02/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม. ค่าใช้จ่าย 3,500.00 บาท โปรโมชั่น 1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร […]

MUT Training Center หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน ” รุ่นที่ 13

หัวข้อการฝีกอบรม แนะนําแพลตฟอร์ม Android  การติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม (Eclipse, ADT plug-in, Android SDK, Android Emulator)  การสร้าง GUI (Graphic User Interface) / Activity and View / Layout , Menu , Font / Event Handling  การใช้งาน Intent  การใช้งาน Multimedia (Audio & Video)  การเก็บค่าใน Preference  การใช้งาน ListView และ Adapter  การใช้งาน XML parser  การใช้งาน Notification  Home Screen Widget  Live Wallpaper  Android Market คุณสมบัติผู้เข้าอบรม […]

MUT Training Center หลักสูตร ” เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0 “

หัวข้อการฝีกอบรม – แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด – Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค –  ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value) –  เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า  –  เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0 –  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0 – Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0 –  เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0 – Principle 1 : Communicate Channel – Principle 2 : Distribute Channel – Principle 3 : Facilitate Channel […]

MUT Training Center หลักสูตร ” การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) ” รุ่นที่ 49

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 49 หัวข้อการฝีกอบรม– แนะนําโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC– เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC– การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน– การใช้งานคําสั่งตงเวลาและนับจํานวน (Timer/Counter)– การใช้งานคําสงทางคณิตศาสตร์– การแปลงและเปรียบเทียบจํานวน– การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน อุตสาหกรรม– การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาระบบ PLC คุณสมบัติผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม รูปแบบการอบรมบรรยาย+ปฎิบัติ วันที่รับสมัคร01/01/2563 – 27/01/2563 วันที่อบรม10-12/02/2563 สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โปรโมชั่น1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

MUT Training Center หลักสูตร “เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์ให้โดนใจใช่ตาม Competency”

หัวข้อการฝีกอบรม– คัดเลือกและสัมภาษณ์ได้คนที่องค์กรต้องการให้อะไร ?– ประเภทหรือรูปแบบของการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่และได้ผล– ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์และผลเสียจากการสัมภาษณ์Workshop : สะท้อนถึงปัญหาจากการสัมภาษณ์ /– หลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (DISC)– วิธีการ Match ลักษณะเฉพาะของคนเข้ากับงาน– การออกแบบคำถาม และตัวอย่างคำถาม– การเตรียมการสัมภาษณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์– เทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรด้วยแบบประเมิน Competency– อ่านด้วยการแต่งกาย และบุคลิกภาพ– อ่านด้วยลายมือ (ลายมือที่เหมาะในแต่ละสายงาน)– อ่านด้วยลายเซ็น (ลายเซนที่เหมาะในแต่ละสายงาน)***สอนเรื่องพื้นฐานลายเส้น วิเคราะห์และอ่านลายเซ็นให้เป็นถูกคนและสอนเรื่องการแก้ไขลายเซ็นให้ครบตาม Competency– อ่านด้วยวิธีอื่นๆ– Workshop รายบุคคล ฝึกวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์จากแบบประเมินในการสัมภาษณ์– เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงคุณสมบัติ (Competency)Workshop —-> การออกแบบ การตั้งคำถาม– เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรม (Behavior)Workshop —-> การออกแบบ การตั้งคำถาม– การประเมินผลการสัมภาษณ์ คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้มีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานใหม่ของแต่ละแผนก ระดับ Leader, Sr.Lerder , Superviser and Sect. Mgr up. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ***สิทธิพิเศษ […]

หลักสูตร “การทดสอบระบบเส้นใยแก้วนำแสงด้วย OTDR” รุ่นที่ 9

หัวข้อการฝีกอบรม– พารามิเตอร์ที่สำคัญของเครื่องมือวัด OTDR– การวัดค่าการสูญเสียในกรณี non-reflective event– การวัดค่าการสูญเสียในกรณี reflective event– การตีความหมายจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR– การวิเคราะห์ผลจากกราฟแสดงผลของเครื่องมือวัด OTDR– ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างพัลส์ (pulse width) กับค่า Dynamic range และค่า Event Dead zone– การวัด Link Characteristic ด้วยเครื่องมือวัด OTDR ในระบบ Fiber To The Home (FTTH) คุณสมบัติผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้นใยนำแสง, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม รูปแบบการอบรมบรรยาย+ปฎิบัติ วันที่รับสมัคร01/01/2563 – 08/01/2563 วันที่อบรม22/01/2563 สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่าใช้จ่าย3,900.00 บาท โปรโมชั่น1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี […]